Blog

Źródła finansowania firmowej infrastruktury IT

W obecnych czasach jednym z głównych działań i celów przedsiębiorstw jest konkurowanie ze sobą na polu wykorzystywanych technologii. Firma, która sukcesywnie rozwija swój wewnętrzny dział IT, zapewnia sobie bowiem konkurencyjność, a co za tym idzie – zyski.

 

Finansowanie działu IT może odbywać się na kilka sposobów, a mianowicie: z budżetu właścicieli, inwestorów lub firmy, czyli model CAPEX, za pomocą modelu usługowego (OPEX), leasingu oraz innych form finansowania. Model CAPEX (capital expenses), czyli własne wydatki inwestycyjne, jest najpopularniejszą formą finansowania wśród firm działających na polskim rynku. Koszty inwestycyjne wiążą się z planowanymi korzyściami – są one określone mianem „inwestycyjne”, jeżeli organizacja chce powiększyć zasób posiadanych aktywów czy dokonać ich usprawnienia. Do wydatków tego typu można zaliczyć środki przeznaczone na zwiększenie użyteczności maszyn przemysłowych, modernizację budynków, naprawę czy adaptacje urządzeń, fuzje czy rozpoczęcie nowego biznesu.

 

finansowanie technologii informacyjnychKolejnym modelem finansowania działu IT jest OPEX, czyli wydatki operacyjne. Jest to przeciwieństwo wyżej omówionego modelu, ponieważ środki te są przeznaczane na utrzymanie wszelkich zasobów materialnych, czyli urządzeń i produktów, oraz ludzkich, tj. pracowników. Ponadto koszty poniesione w ramach wydatków operacyjnych są wpisane w koszty prowadzenia działalności. Wśród wydatków operacyjnych można wyróżnić płace, środki przeznaczone na reklamę, media czy utrzymanie maszyn.

 

Leasing z kolei to forma finansowania, która polega na obustronnej umowie podmiotów (leasingodawcy i leasingobiorcy), w ramach której jeden z nich upoważnia do korzystania z określonej rzeczy osobę zainteresowaną. Wyróżnia się leasing finansowy i operacyjny – główną różnicą obu metod jest własność. W pierwszej z wymienionych właścicielem określonej rzeczy staje się leasingobiorca, natomiast w drugiej – leasingodawca. Leasingobiorca może wykupić daną rzecz po wygaśnięciu umowy leasingowej.

 

Do finansowania działu IT można także wykorzystać kombinację trzech powyższych modeli, choć istnieją również inne sposoby pozyskania środków na rozwój firmy w zakresie technologii. Warto przede wszystkim korzystać ze wsparcia Unii Europejskiej – w ramach obecnego okresu programowania 2014-2020 Polska otrzymała na innowacje technologiczne 8 614 mln euro. Środki te są przeznaczone na rozwój branży IT oraz działań pomiędzy tym sektorem a instytucjami publicznymi z zakresu szkolnictwa. Jest to szansa na pozyskanie ogromnej kwoty pieniędzy na rozwój własnego przedsiębiorstwa, a co się z tym wiąże, uczynienia go bardziej konkurencyjnym wśród innych jednostek funkcjonujących na rynku.

 

rozwoj firmy ITWedług badań przeprowadzonych przez redakcję Computerworld, zarówno model CAPEX, OPEX oraz leasing, są formami najczęściej wybieranymi przez korporacje i duże przedsiębiorstwa. Liczba podmiotów, które wskazały na te sposoby pozyskiwania funduszy wynosi kolejno – 47%, 14% i 11% Natomiast model będący kombinacją trzech powyższych jest możliwością finansowania wykorzystywaną przez jednostki sektora MŚP – wybrało go aż 33% respondentów. W odniesieniu do branż wydatki inwestycyjne są modelem najczęściej wykorzystywanym w przemyśle i produkcji, środki operacyjne – w konsultingu, prawie i audycie, leasing – telekomunikacji, zaś z kombinacji trzech wymienionych modeli najczęściej korzystają podmioty z branży FMCG.

 

Przed podjęciem decyzji o wyborze modelu finansowania, warto określić zalety i wady każdego z tych rozwiązań w odniesieniu do własnego przedsiębiorstwa, by móc wybrać to, które w największym stopniu dostosuje do specyfiki funkcjonowania organizacji, i dzięki któremu firma będzie uzyskiwać znaczne korzyści.

 

Na rynku istnieje wiele form finansowania działu IT w firmie, jednak wiele przedsiębiorców nie zdaje sobie z tego sprawy lub też boi się zmian w tej kwestii. Warto jednak zapoznać się ze wszystkimi metodami pozyskiwania środków, gdyż mogą one okazać się bardziej efektywne dla danej organizacji.