Blog

Ochrona baz danych – cz.1

W dobie postępu technologicznego większość danych osobowych klientów, a także wszelkie istotne informacje dotyczące firmy, gromadzone i przetwarzane są za pomocą specjalnych oprogramowań lub systemów informatycznych. Nowoczesne rozwiązania oczywiście ułatwiają prowadzenie działalności, podwyższają jakość oferowanych usług, przyspieszając tym samym proces obsługi klientów. Stwarzają jednak także poważne zagrożenie dla firm.

 

Bazy danychZ drugiej bowiem strony, umożliwiają nieuczciwym jednostkom nielegalny dostęp do poufnych danych przedsiębiorstw. W obliczu tych wydarzeń niezwykle istotną rolę odgrywa system zarządzania i ochrona baz danych, która bez wątpienia jest jednym z najważniejszych priorytetów systemu IT.

 

Już w 1988 roku specjaliści z zakresu prawa własności podjęli próbę wprowadzenia na terenach Unii Europejskiej bardziej szczegółowych przepisów dotyczących ochrony baz danych. Prace nad nowymi regulacjami trwały kilka lat i zakończyły się w 1996 roku opublikowaniem dyrektywy o prawnej ochronie baz danych, która stała się wzorem dla wielu państw europejskich, w tym także Polski. W polskim prawie problematykę ochrony danych reguluje „Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych”, która zwraca szczególną uwagę na rolę, jaką pełni system zarządzania danymi w prowadzeniu przedsiębiorstwa.

 

Zarządzanie bazą danychObszar bezpieczeństwa danych obejmuje trzy ważne płaszczyzny: ochronę przed utratą informacji, ochronę przed przerwami w przetwarzaniu danych, a także zabezpieczenie przed niepowołanym dostępem. Każda z nich pełni kluczową rolę w funkcjonowaniu firmy, ponieważ pozwala sprawnie minimalizować ryzyko, analizować i eliminować zaistniałe zagrożenie. Problem ten dotyczy zarówno wnętrza firmy, jak i wszystkich jednostek, z którymi przedsiębiorstwo pozostaje w kontakcie, a także każdego z pracowników i konsumentów. Sytuacja, w której ma miejsce włamanie do systemu i utrata danych, niezwykle rażąco wpływa na opinię i wizerunek firmy, warto zatem uchronić się przed tym, wybierając system, który pozwoli śledzić niepożądane próby logowania.

 

Ważne jest, aby już na etapie planowania ustalić wszystkie kwestie dotyczące przechowywania i udostępniania informacji. Pierwszym krokiem powinna być inwentaryzacja danych i wybór tych materiałów, które z punktu widzenia organizacji są wyjątkowo ważne, ponieważ to właśnie one będą objęte szczególną ochroną. Ponadto, warto przeanalizować, na jakie zagrożenia narażona jest baza firmy, jaką mają siłę wpływu i jakie jest prawdopodobieństwo ich wystąpienia. Powyższe czynności ułatwiają zweryfikowanie bezpieczeństwa danej sieci, a także wybór wersji, która umożliwi w późniejszym okresie naniesienie ewentualnych poprawek. Na tym etapie, należy również określić, jak duży dostęp do bazy będą mieli poszczególni użytkownicy i w jakim stopniu kontrolować to będzie administrator.

 

Ochrona danych osobowychNależy pamiętać, że ochrona informacji pozyskiwanych w ramach prowadzonej działalności należy do kluczowych obowiązków systemu IT firmy, a bezpieczeństwo danych jest szczególnie ważne, nie tylko ze względu na tajemnicę firmy, ale przede wszystkim ze względu na poufność konsumentów. Klient korzystając z usług firmy, powierzając jej swoje dane osobowe, numery kont bankowych czy informacje dotyczące adresu, zaufał jej i oczekuje nie tylko profesjonalnej obsługi, ale przede wszystkich poczucia bezpieczeństwa.